Seekordne kogunemine saab teoks ebatraditsioonilisel ajal ja on põhjustatud sellest, et meie ettepanekul katkestati volikogus arengukava ja eelarvestrateegia esimene lugemine. Peame kindlasti tegema omapoolsed muudatusettepanekud arengudokumentidesse. Alustasime arengukavaga.

 

 

 • Viimase miili projekt. Idee peaks olema hea. Kiire internet jõuab ka kaugematesse maapiirkondadesse. Projekt on ROL vedada ja vald on selles ainult üks osaline. Igatahes oli meil päris palju küsimusi, millele kahjuks keegi vastata ei osanud. Päris selge pole, mida me projektiga saame; kes on see, kes võtab pikaajalise laenu; segane on projekti partneri taust; teadmata, kas on loota ka jätkutegevust koos riigipoolse rahastamisega? Otsustasime, et me projekti pidurdama ei hakka ja püüame küsimustele vastused saada juba töö käigus.
 • Toitlustamine Kellukese köögi baasil. Vallavalitsus on selle tegevuse juba kuupäevaliselt arengukavva lisanud. Samas hariduskomisjoni seisukohta veel ei ole, on vaid põgusad selleteemalised arutelud. Puudub kalkulatsioon, analüüs, tegevuskava. Kellukese remondi hange läks planeeritust kallimaks. Lepingu lisa kohaselt aga vähendati maksumust ja seda ka köögitehnika uuendamise arvelt. Kas vana tehnikaga on ka võimalik kõik Rapla lasteaiad ära toitlustada? Otsustasime teha ettepaneku see punkt arengukavast välja jätta. Vähemalt seniks, kuni pole esitatud ühtegi kalkulatsiooni, millele tuginedes võiks väita, et ühisköök on parem.
 • Pääsupesa lasteaia hoone on lisatud kinnisvara müüginimekirja. Samas pole lasteaia enda tuleviku kohta veel mingisugust otsust langetatud. Otsustasime teha ettepaneku Pääsupesa lasteaia hoone müük kinnisvara müüginimekirjast välja arvata, kuna lasteaia tulevik pole veel selge.
 • Arengukavas on planeeritud tervisepargi haldamise üleandmine SA Spordirajatised. Kas seda saab aga teha enne, kui nõukogu on vastava otsuse langetanud? Otsustasime, et küsimusele otsitakse vastust komisjonis.
 • Arengukavva on eraldi lisandunud punkt- kaasa aitamine tennisespordi arengule. Meile jäi segaseks, miks on eraldi välja toodud 2 spordiala- tennis ja motosport. Loodetavasti saab komisjonis sellele küsimusele vastuse.
 • Punkt “noorsootööteenuse kvaliteedi parandamine” ei tähenda sisuliselt mitte midagi ja on küsitav, miks see arengukavva on lisatud. Taaskord otsitakse vastust komisjonis.
 • Teeme ettepaneku arvata põhivara müüginimekirjast välja perearstikeskuse hoone müük. Esmalt tuleks teha valla kinnisvara audit, kus fikseeritakse kasulik pind, investeeringuvajadus, lähiperspektiiv ja muud olulised parameetrid. Raha betoonis hoida pole mõistlik, aga peame siiski teadma, milliseid hooneid me ise vajame, milliseid mitte. Tänane müügihind on siiski odavam, kui ehitushind.
 • Spordirajatistele plaaniti teha 3 ühineva valla ühine audit. Paraku on see mõte soiku vajunud. Peaks lisanduma juba päris uude arengukavva.
 • Kunstmurukattega jalgpalliväljaku rajamisse on Jalgpalliliit lubanud panustada 100 000€. Tänaseks lepingut veel sõlmitud ei ole. Kas sel juhul on põhjendatud objeki kajastamine eelarvestrateegias?

 

Sellega said arengukava olulised punktid läbi vaadatud. Sukeldusime eelarvestrateegiasse ja süvenesime rohkem kultuurikeskuse ning hooldekeskusega seonduvasse.

 

Kultuurikeskus ja Elion.

 • Elioni maja ja osaliselt ka kultuurimaja renoveerimiseks on ette nähtud 2 aasta jooksul 1,6 milj. €. Kuna hinnapakkumise on teinud ehitusettevõte, siis võib seda usaldada vast rohkem, kui meie valla ehitusspetsialistide kalkulatsioone. Praeguste plaanida kohaselt loodetakse ehitusega alustada oktoobris – novembris. Iseenesest peaksid ehitushinnad siis veidikene madalamad olema. Samas, mida kaugemale lükkub ehitushanke väljakuulutamine, seda kallimaks objekt läheb. Kui hanke lõpu ja ehituse vaheline aeg jääb liiga lühikeseks, tõstavad ettevõtjad kindlasti hinda. Hea oleks, kui kultuurimaja ehitus ja keskväljaku rajamine toimuksid ajaliselt koos. Selleks peaks aga hanke kohe välja kuulutama. Seoses eelarvestrateegia katkestamisega on meil oht saada kaela süüdistus kultuurimaja remondi pidurdamises. Seega teeme juuni volikogus ettepaneku eraldada kultuurimaja remont üldisest eelarvestrateegia arutelust ja võtta vastu üksikotsus vajaliku summa eraldamiseks. Oluline on, et ehitust ei poolitataks, vaid minnakse kindlasti lõpuni. Otsustasime, et komisjoni liikmed tõstatavad rahastamise küsimuse komisjonis ja komisjoni otsusega suunatakse see volikokku hääletamisele.
 • Omaette probleem on muidugi selles, kas valla ametnikud oma asjadega ka valmis jõuavad? Kas hankedokumentidega on üldse tegelema hakatud? Kui jah, siis on meie ettepanekust kasu, aga kui mitte, siis ehitusnõunik juulis puhkab ja kui hankedokumente alles augustis hakatakse ette valmistama, on vist juba parem reaalne tegevus planeerida järgmisesse aastasse.
 • Elioni majja on planeeritud kinosaal. Kindlasti väärt ettevõtmine. Paraku teadmisi on meil selles küsimuses vähevõitu. Nõudlus, tasuvus, opereerimine? Age lubas võtta ühendust Apollo tegelastega. Nendel on kogemusi väikelinnadesse laienemise suhtes. Eks siingi tuleb kaaluda erakapitali kaasamise võimalusi. Saal on küll planeeritud multifunktsionaalseks, aga ristkasutuses on ka vast võimalik kokku leppida.
 • Veel üks mõte. Ehitaja oskab ka lugeda valla investeeringute kava ja kui ta näeb, et selles on x summa, siis ta teeb samal tasemel ka oma pakkumise. Võibolla oleks eelarves mõistlik avaldada summa koos reserviga, samal ajal jätta mainimata, kui suure osa reserv moodustab. Igatahes strateegiat tegemata jätta ei saa.

 

Hooldekeskus.

 • Meie võimalused senist saamatut juhtimist parandada, on sisuliselt olematud. Siiski, et mitte olla ainult passiivsed pealtvaatajad, teeme omapoolsed ettepanekud hooldekeskuse ehituse etappideks jagamiseks. See eeldab aga suhtlemist ja läbirääkimisi. Paraku on meil suured kahtlused, kas tänased juhid ikka on selleks võimelised. Meie poolt pakutud etapid on avanguks. Kui need tõesti tehtud saavad, siis on võimalik juba otsustada edasiste sammude üle. Mõned lähtepunktid. kui räägime väärikast vananemisest, on ka hooldekeskuse ümbrus oluline. Jah, see mahub planeeritud krundile, aga liiga kokkusurutult ja teatud ohtudega. Miinimumplaani kohaselt tuleb vallal omandada ka nn siil, ehk Sauna 3b krunt. Teiste Sauna tn kruntide omandamine oleks ka hea, aga koheselt mitte nii oluline. Otsustasime, et teeme ettepaneku sots- ja majanduskomisjonile hooldekeskuse järgmiste ehitusettappide kinnitamiseks:

 

 1. Saata kirjalik järelepäring Sauna tn 3 kinnistu omanikele võõrandamise- või hoonestusõiguse seadmise tingimuste väljaselgitamiseks Rapla valla kasuks. Vastamise tähtaeg 31 juuli 2017. Vastutav isik vallavanem.
 2. Saata kirjalik järelepäring Sauna tn 3a kinnistu omanikele võõrandamise- või hoonestusõiguse seadmise tingimuste väljaselgitamiseks Rapla valla kasuks. Vastamise tähtaeg 31 juuli 2017. Vastutav isik vallavanem.

 

 1. Saata kirjalik järelepäring Sauna tn 3b kinnistu omanikele võõrandamise- või hoonestusõiguse seadmise tingimuste väljaselgitamiseks Rapla valla kasuks. Vastamise tähtaeg 31 juuli 2017. Vastutav isik vallavanem.

PS! Siinkohal tuleb rõhutada, et Sauna tn 3b kinnistu (lisaks Alu tee 1b) on mõistliku- ja minimaalse hoonestusala saavutamiseks võtmetähtsusega. Kui Sauna tn 3b kinnistut ei ole võimalik uue hooldekeskuse rajamisel kasutada- või kasutamise tingimused osutuvad ebamõistlikuks, tuleb lugeda kogu projekt ebaõnnestunuks ning asuda kaardistama uusi perspektiivseid asukohti.  

 

 1. Saata kirjalik järelepäring Alu tee 1b kinnistu omanikele/valdajatele võõrandamise- või hoonestusõiguse seadmise tingimuste väljaselgitamiseks Rapla valla kasuks. Vastamise tähtaeg 31 juuli 2017. Vastutav isik vallavanem.

 

 1. Välja töötada hange hooldekeskuse ehitamisel strateegilise partneri leidmiseks. Tegevusse kaasata volikogu sotsiaalkomisjon, majanduskomisjon, eelarve- ja arengukomisjon. Tähtaeg 15 september 2017. Vastutav isik vallavanem.

 

 1. Välja töötada hange hooldekande teenuste pakkumisel strateegilise partneri leidmiseks. Tegevusse kaasata volikogu sotsiaalkomisjon, majanduskomisjon, eelarve- ja arengukomisjon. Tähtaeg 15 september 2017. Vastutav isik vallavanem.

PS! Hangete väljatöötamise käigus ajakohastatakse hoolekandeteenuste vajadus (tasuvusanalüüs-nõudlus-pakkumine) ja investeeringumaht. Hangete väljatöötamisel võib kaaluda konsultatsiooniettevõtte teenuse kasutamist.

 

Püüame siis selle teemaga kuidagi ikka edasi minna. Eesmärgiks on, et nii majandus- kui sotsiaalkomisjon kinnitaksid kava ja esitaksid valitsusele tegutsemiseks. Veelkord kinnitasime, et hooldekeskuse puhul me räägime hooldekodu+päevakeskus+muud teenused. Mitte ainult hooldekodust.

 

Sellega said arengukava ja eelarvestrateegia arutatud. Esmased ettepanekud tehakse komisjonides. Kui komisjon on ettepanekutega nõus, liiguvad need juba edasi volikokku. Kui komisjonis nõusolekut ei saavutata, on võimalik meie muudatusettepanekud esitada Vallakodanike Liidu nime all otse vallavalitsusele.

 

Edasi jätkasime praeguse võimuolukorra analüüsiga. Ühelt poolt on muutunud jõudude vahekord ja tekkinud vähemuskoalitsioon. See annab meile justkui teatud võimalused jõulisemateks sammudeks. Kaalusime erinevaid arenguvõimalusi. Asetasime need ka lähenevate valimiste konteksti ja jõudsime järeldusele. Praegune häälte enamus on liialt minimaalne ja valimised liialt lähedal selleks, et võtta valitsusvastutust. Meie sammu ei pruugita mõista ja on reaalne oht muutuda “iga hinna eest võimulepürgijateks”. Üldiselt oleme praegu päris soodsas positsioonis ja pole mõtet seda napilt 5 kuud enne valimisi loovutada. Seega vallavanemale me juunis umbusaldust avaldama ei hakka.

 

Kellukese hanke teema, mille kohta esitasime arupärimise, tõstatas ka revisjonikomisjon. Andrus kutsus kokku koosoleku. Paraku seal toimunu oli meile parajaks üllatuseks. Esiteks suutis Harri Õunapuu oma käitumisega muuta koosoleku sisuliselt farsiks, keerates selle poliitiliseks kättemaksuks. Tagatipuks avaldas ta veel komisjoni esimehele umbusaldust ja keeldus osalemast asja arutamisel. Väga täiskasvanulik käitumine. Vallavanema vastused Andruse küsimustele olid täis demagoogiat. Kui 16 mail sõlmiti eelarvemahtu ületav ehitusleping ja 25 mail tõstatus küsimus volikogus, siis juba 29 mail oli suudetud sõlmida lepingu lisa, millega vähendati  tööde maht lubatud piiridesse. Matemaatika küll ei klapi, aga kuna registrisse antud summa on eelarve piires, siis on justkui kõik ok. Põhjenduseks, miks ei vähendatud lepingu mahtu juba läbirääkimiste käigus, toodi riigihangete seadus, mis seda ei võimaldavat. Meile jäi küll arusaamatuks, miks läbirääkimiste käigus ei või mahte vähendada, aga kohe peale lepingu sõlmimist võib? Kaalusime küll erinevaid võimalusi, kuidas me võiksime edasi tegutseda, aga midagi konkreetset välja pakkuda ei osanudki. Andrus võttis mõtlemis- ja uurimisaja, kas esitada järelepärimine riigihangete järelvalvekomisjonile. Kiire tegutsemise tulemusena sai ta järgmise vastuse:

 • hanke vaidlustamine käib Riigihangete (RH) ametis seaduses kirjeldatud korras (seda me ei soovi)
 • kui vallavalitsus võtab vastu otsuse hanke kinnitamiseks või lepingu sõlmimiseks suuremas summas kui on eelarves, siis see ei ole RM järelevalve teema. Nemad ei kirjuta ette rahaliste vahendite planeerimist ja olemasolu
 • hanke käigus ei tohi suurendada lepingu summat. Kui toimub töömahtude ja summa vähendamine siis seda ei käsitleta pakkujate ebavõrdse kohtlemisena ja vastuolu RH seadusega ei ole
 • hanke lepingut ja summat tohib avatud hanke puhul muuta ainult juhul kui see oli sellisel kujul lubatud/sätestatud hankelepingu projektis (aga seda jälgitakse ka reaalses elus ainult suurenemise suunas muutmisel)

Ehk resümee oli kui tahate ise omavahel näppu viibutada siis võite seda teha, kohta vaidlustamiseks või järelevalveks RH-s või RM-s ei ole näha.

 

Teema kokkuvõteks. Näeme, et on jama, aga sisuliselt on kõik JOKK ja jääb üle vaid tunnistada, et kui on arusaam, mina olen kõik õieti teinud, ei ole meie võimuses seda muuta.

Tagasi revisjonikomisjoni juurde. Kuna komisjoni liige avaldas esimehele umbusaldust, siis tegelikult muutis ta sisuliselt võimatuks ka komisjoni edasise töö. Selles koosseisus on revisjonikomisjon töövõimetu. Meil on võimalus selle olukorrga leppida, sest revisjonikomisjoni istungid ei toimu regulaarselt ja võibolla puudubki vajadus enne valimisi kogunemiseks. Selles olukorras on meil aga ka natuke rohkem võimalusi reageerimiseks. Saame algatada Õunapuule umbusaldusavalduse. Saame teha ettepaneku komisjoni liikmete arvu suurendamiseks ja need kohad omadega täita. Sisulist mõju valitsemise tasandil  nende otsuste puhul ei ole, aga sellega näitame, me ei ole nõus Õunapuu säärase käitumisega. Arutelu tulemusena jõudsime arusaamisele, et mõistlik on algatada umbusaldusavaldus Õunapuule. Saame seda teha juuni volikogus. Eelnevalt kogume kõigi liikmete tagasiside sellele mõttele ja siis otsustame lõplikult oma edasised käigud. Veel otsustasime, et kohtume ka Tarmo Lukiga. Uurime IRL i lähi- ja kaugema tuleviku mõtteid. Kutsume neid ühinema umbusaldusavaldusega Õunapuule.

 

Kuigi aega oli kulunud juba rohkelt üle kahe tunni, rääkisime siiski veel ka kommunikatsioonist. See on meie nõrk koht. Võime teha ja rääkida, aga kui see inimesteni ei jõua, siis jääb tulemus kesiseks. Reformiserakonna FB leht võiks meile siinkohal eeskujuks olla. Tubli töö nende poolt. Igatahes tegeleme sellega. On vaja leida üks inimene, kes vastutuse kommunikatsiooni eest oma peale võtab. Kui meie seas sellist pole, tuleb kiigata kaugemale. Selleks korraks lõpetasime mõttevahetuse. Loodetavasti tulevad värskes õhus värske peaga paremad mõtted.