Kultuurikeskuse kammersaal

Taaskord said kõigepealt sõna need, kes osalesid meie koosolekul esmakordselt. Igal juhul- tere tulemast meie valimisliitu.

 

Reformierakond ilmutas oma reklaamlehe, kus jagatakse juba rohkelt valimislubadusi. Ju oleme siis midagi õigesti teinud, kui see järgimist on väärinud. Samas võib öelda, et sisult on meie ja nende leht küll väga erinevad. Eks selles avaldu ka meie ja refi arusaamade põhimõtteline erinevus.

 

Natuke tegelesime päevateemaliste küsimustega, mis puudutasid võibolla veidi rohkem Rapla valda.

Taaskord toimus ühinemisteemaline rahvaküsitlus.

 

Seekord oli ühinejate ringi lisatud ka Juuru. Kui miski on mõttetu, siis just sellise küsitluse korraldamine. Tegelikult see isegi naeruvääristab kaasamise ideed ja protsessi. Kõik ju teavad, et tulemusest ei sõltu midagi. Siit siis ka “rekordilised osalusprotsendid”. Rapla vallas oli nimekirja kantud 7515 hääleõiguslikku inimest. Oma arvamust avaldas nendest 36 (14 elektrooniliselt), s.o 0,48%. Tulemus: 4 valla ühinemise poolt oli 19 ja vastu 17. Raikküla vallas oli nimekirja kantud 1321 inimest. Hääletamas käis nendest 20 ( 8 elektrooniliselt), s.o 1,51%. Ühinemise poolt hääletas 10 ja vastu oli samuti 10 inimest. Kaiu vallas oli nimekirja kantud 1084 inimest. Hääletamisest võttis osa 36 (nendest 24 elektrooniliselt), s.o 3,32%. Ühinemise poolt oli 21 ja vastu 15 inimest. Ainuke info, mida siit saada on ütleb, et selliste küsitluste korraldamiseks tehtud kulutused on mahavisatud raha. Juuru vald rahvaküsitlust ei korraldanud. Nemad jätkavad endiselt läbirääkimisi Kohila suunal. Väga suure tõenäosusega sundühendatakse nad siiski Rapla ühinemisgrupiga. Rahvaküsitlus viiakse sel juhul läbi Maavalitsuse korraldusel.

Rapla volikogus tuleb arutelule kalmistu maa tasuta võõrandamine kogudusele. Selle tehingu tagamaad on meile segased. Seadusest tulenevalt võib kalmistu omanikuks olla ainult omavalitsus või kogudus. Sellest lähtuvalt saab võõrandada ainult kogudusele. Miks aga ei ole kaalutud avaliku hanke korras rendile andmist, seda me ei tea. Võib arvata, et vallavalitsusel puudub tahe ja võimalus kalmistuga tegeleda ja otsitakse viise, kuidas sellest vabaneda. Nii ongi tagasi jõutud kunagise mõtte juurde, võõrandada kalmistu kogudusele. Vahepeal näitas oma huvi kalmistuga tegelemiseks üles ka üks eraettevõtja. Miks läbirääkimised temaga pooleli jäid, seda pole keegi põhjendanud. Tundub olevat tavaline asjaajamise kord meie vallavalitsuses. Loodetavasti jätab kogudusega sõlmitav leping võimaluse vajadusel see tehing ka tagasi pöörata.

Igihaljas Hooldekeskuse ja selle aluse maa omandiküsimus on taas päevakorral. Ühel eelarvekomisjoni istungil kinnitas vallavanem, et PERH annab suure tõenäosusega, neile mittevajaliku ja meile hooldekeskuse ehitamiseks vajaliku, kinnistu üle Rapla vallale, sest ROL-il pole selleks mingisugust seaduslikku õigust. Ühes maakonnalehe artiklis lubas vallavanem isegi peatset kopa maasselöömist. Natuke hiljem selgus siiski, et haigla on maatüki üle andnud  ROL-ile ja lähtunud seda otsust tehes asutamislepingust. Seega oleme maaküsimuses sama kaugel, kui kes teab juba kui kaua aega tagasi. Nähtavasti jõuab peagi meie laudadele otsus eraldada ROL-ile maatükk mingisuguse maja ehitamiseks planeeritava Rapla keskväljaku äärde. Aga Reformierakonna reklaamlehest võime lugeda, et hooldekeskuse planeeringuga alustatakse juba sel aastal. Paraku on vist juba üsna selge, et 6 kuud enne valimisi ühtegi ratsionaalset otsust enam teha ei jõua. Ootame valimised ära ja vaatame siis, mis edasi saab.

Meie listis on täna veel need, kes seekordsetel valimistel osalevad mitte meie, vaid mõnes teises nimekirjas. Kuna omavahelised debatid võivad sisaldada ka infot, mis alati ei peaks enne õiget aega konkurentideni jõudma, siis otsustasime, et võtame nad rvkl listist maha. Tegemist on siiski vaid liikmetele mõeldud suhtluskeskonnaga, kus peaksime saama vabalt toimetada, kartmata, et info võiks kuskile lekkida.

 

Pea kõik meie töörühmad on oma koosolekute ja mõtete kogumisega algust teinud. Vaid noortel võtab käivitumine natuke kauem aega. Siinkohal kuulasime esmast infot töötubades toimunust. Haridus+kultuur+sport selekteeris esmased mõtted ja kitsaskohad. Edasi tegeletakse nendega juba sügavuti. Samuti sotsiaalvaldkonnaga tegelev töörühm koondas esmased arvamused. Siin otsustati valdkonnaga liita ka tervis ja terviseennetusega seotud küsimused. Otsustati, et räägitakse neist asjadest, mille muutmine on meie eneste võimuses. Haigla on küll vajalik teema, aga ei kuulu valla kompetentsi. Kas tervisekeskus peaks olema omavalitsuse vastutusala või jääma riiklikult hallatavaks, seda teemat võib veel arutada. Majandustöörühm, haarab endasse ka juhtimise, arengu ja eelarvega seotud teemad, on kokku saanud juba kaks korda. Siinkohal jõudsime vajaduseni jõuda kokkuleppeni, palju me oma lubadustest lehte üldse saame panna. Leidsime, et töörühmadele me oma tõekspidamiste väljatöötamiseks piiranguid ei sea. Valimislehte jõuavad neist olulisemad. Teised jäävad meie tegutsemise aluseks ja need saab avaldada kodulehel. Oluline on kokku leppida prioriteedid. Siinkohal ei tohi me mitte mingil juhul muutuda Rapla keskseks. Kõik liituvad vallad peavad saama äramärgitud. Ka nende prioriteedid on olulised. Järgmisel koosolekul peame rääkima ühinenud valla struktuurist, millisena meie seda näeme, ja ka sellest, kuidas kõiki liitujad lõimida moel, mille tulemusena moodustuks üks ühine omavalitsus.

 

Järgmised töörühmade kogunemised: haridus 26.04 kell 18.00 Valgre toas. Sotsiaal 11.05 kell 17.00 Hooldekeskuses. Majanduse töörühma aeg pole veel kokku lepitud. Loodetavasti kogunevad enne järgmist koosolekut ka noored ja lepivad kokku oma töörühma edasised tegevussuunad.

 

Saime kutse debateerida Raplamaa 20 tervisedenduse konverentsil. Heiti andis nõusoleku sellel osalemiseks. Nimekiri jäi soovijaile veel avatuks. Põhimõtteliselt me peaks sellistest debattidest osa võtma. Kasvõi seepärast, et siis ei saa keegi halvustavalt märkida- vallakodanike liitu see ei huvita.

 

Natuke peatusime ka ühinemislepingu teemal. Isegi, kui sinna midagi muud ei lisandu, siis Juuru nimi tuleb igal juhul. Eelarvekomisjonis anti mõista, et volikogu seda lepingut siiski uuesti hääletama ei pea. Juuru esindajatega tuleks tuleviku suhtes läbi rääkida. Samas tundub, et vallajuhtide tasandil sellest midagi välja ei tule. Meie ülesanne on Juuru esindajate kaasamine oma valimisliidu tegemistesse. Leidsime, et peale valimisi võiks Kohilaga liituda soovivad külad selle küsimuse taas tõstatada, sest külade enesemääramise õigus on oluline.

 

Selleks korraks said teemad arutatud. Vahepeal kohtuvad töörühmad ja valimisliidu korraline koosolek koguneb taas 23 mail. Aeg ja koht jäävad nähtavasti samaks.