Osalejad: Alar Mutli, Erti Suurtalu, Tanel Kuusemets, Andrus Tamm, Jane Schelejev, Meelis Mägi, Kaisa Kuusemets, Anne Leht, Anne-Ly Pedaja.

Suud rääkisime seekord soojaks veidi lühemate teemadega:

  • Kui Rene volikogu esimehe kohalt taandub, ja viimased uudised viitavad sellele, et selline plaan tal on, siis kuidas suhtume sellesse, kui uueks volikogu esimeheks esitab EKRE Margus Jaansoni kandidatuuri. Leidsime, et ega meil väga vastuväiteid ei ole. Volikogu esimehe koht on EKRE fraktsiooni täita ja usaldame neid. Aga mõningateks muudatusteks peame valmis olema.
  • Endiselt on lahtine vallamaja tulevik. Tänaseks on selge, et vallavalitsus ei koli riigimajja. Väga suure tõenäosusega ka mitte Oktasse ega mujale, kus seome ennast 10 kuni 15 aastase rendikohustusega. Samuti ei ehita me endale päris uut vallamaja. Suurem tõenäosus on praeguse vallamaja renoveerimine mõningase juurdeehitusega. Võimalus on ka raamatupidamisosakonna, kuna nemad otseselt vallakodanikega ei kohtu ega suhtle, kolimine mõnele muule pinnale. Samas organisatsiooni tervikule mõjub paremini, kui see saab töötada ühes majas.
  • RTG lõpetab praeguste plaanide kohaselt tegevuse 2021 aastal. Raamatukogu on ammu oodanud laienemisvõimalust. Maja tulevikku silmas pidades, tuleb välja selgitada, kui palju nad vabanevast pinnast kasutusele soovivad võtta.
  • HTM ja valla vahelise lepingu muudatused ei saanud volikogus veel heakskiitu, viimasel hetkel lisandus muudatusettepanekuid, millede suhtes me ei suutnud operatiivselt kokkulepet saavutada. Tegelikult oli tegemist kahe muudatusettepanekuga. Esialgses versioonis on kirjas täiskasvanutele põhi- ja keskhariduse omandamise tingimuste loomine Kehtnasse. Ka Vigala Kutsehariduskeskus soovib samu võimalusi. Hariduskomisjonis otsustatakse, kas sõnastusse saab “Raplamaa kutsehariduskeskustes” või siis tuuakse eraldi välja Kehtna ja Vigala. RTG lõpetab õpilaste vastuvõtu alates 2020 sügisest. See on sätestatud ka kokkuleppe muudatustes. Viimasel hetkel tuli ettepanek, et 2020 sügisest lõpetada õpilaste vastuvõtt vaid kümnendasse klassi. HTM ei pidanud seda muudatusettepanekut vajalikuks. Ei ole mõistlik võtta vastu uusi õpilasi teades, et kool lõpetab tegevuse aasta pärast. See ei ole uute sisseastujate suhtes aus. Olime samuti seda meelt, et kümnenda klassi lisamine ei ole põhjendatud. Volikokku peab seekord jõudma terviktekst, kuhu muudatusettepanekuid enam teha ei saa. Pikalt arutasime veel lepingus toodud töörühma ülesannetest ja sellest, kas on vaja kokkuleppes kindlaks määrata töörühma tegutsemise eest vastutaja. Omavaheline suhtlus probleemide lahendamiseks peab ikka käima vallavalitsuse ja ministeeriumi vahel. Probleemid saab tõstatada hoolekogudes. Võimalusel peaks valla esindaja olema ka Kehtna Kutsehariduskeskuse hoolekogus.
  • Kabli. Peale pikki vaidlusi on justkui jõutud seisukohale, et volikogule valmistatakse ette dokument, millega saab Kabi krundi anda tasuta kasutusse MTÜ Kabli Puhkekeskus -ele. Nüüd on kuuldavasti tulnud või tulemas Kaiu osavallakogult ettepanek korraldada piiratud rendikonkurss, kus parim pakkuja selgitataks välja kasutusideede põhjal. Kas teema liigub selles suunas, et Kaiust hakkab esile kerkima mitmeid seltskondi, kes huvitatud Kabli majandamisest? Mida keerulisemaks otsustusprotsess läheb, seda suuremaks muutub võimalus, et krunt müüakse lõpuks avalikul enampakkumisel. Elame-näeme.
  • Abivallavanemate leidmise protsess on käimas. Majandusvaldkonna abivallavanema konkurss on lõppenud. Laekus 11 avaldust. Sotsiaal-haridus-kultuur abivallavanema konkurss on kohe lõppemas. Tänaseks laekunud 7 avaldust. Peagi selgub, paljudega neist töölepingu sõlmimise mõttes arvestada võib. Kõlanud on ka mõte teisest abivallavanemast loobumiseks ja minna taas töökorraldusele, kus valdkonna eest vastutavad nõunikud. Sellekohase lõpliku otsuse langetab Meelis. Kui ta tunneb, et vajab abi teda toetavate uute abivallavanemate näol, siis jätkame olemasoleva struktuuriga. Palju oleneb kindlasti ka sellest, kas konkursilt tuleb mõni sobiv kandidaat. Lihtsalt koha täitmine ei ole mõistlik.

Pikemalt peatusime seekord sotsiaalvaldkonna teemadel. Seal on suureks probleemiks kujunenud nõuniku ja allasutuste juhtide ning osavaldade sotsiaaltöötajate omavahelised suhted. Probleemide sõnastamiseks ja lahenduste pakkumiseks korraldati ümarlaud, millest võttis valdkonna juhina osa abivallavanem Margo Hussar. Koostati 12 punktine kokkuvõte murettekitavatest valupunktidest. Paraku midagi paremaks läinud ei ole. Margo on lahkumas, seega tema huvi tegeleda probleemi lahendamisega, on nähtavasti üsna leige. Nõunik ise allasutuste juhtidega asjade selgeksrääkimiseks kontakti võtnud ei ole. Tänaseks on jõutud sellesse olukorda, kus sotsiaalvaldkonna allasutuste juhid ja osavaldade sotsiaaltöötajad ei näe enam võimalusi jätkata koostööd nõunikuga ega usu, et olukord võiks lähitulevikus paremuse suunas muutuda. Nõunikul on olnud võimalusi olukorra parandamiseks, aga ta pole neid tahtnud või osanud kasutada. Pigem tunnetab nõunik, et talle on “nuga selga löödud” ja otsib süüdlasi. Tekib küsimus, kas ta üldse saab aru, mis on valesti? Tundub, et pigem mitte. Sotsiaalvaldkonna töötajad leiavad, et edasine valupunktide esitamine ei anna enam midagi. Personaalia teema on otseselt vallavanema pärusmaa. Tundub, et probleemi lahendamisega ei saa oodata uue võimaliku abivallavanema ametisseastumiseni. Meelis räägib nõunikuga ja loodame, et nad jõuavad kokkuleppeni ning nõunik on nõus esitama lahkumisavalduse. Eesmärgi saavutamiseks pole välistatud ka rahaline kompensatsioon.

Eelmisel liidu koosolekul tõstatatud haridusteemade probleemidele hakkame lahendusi otsima koos valdkonna arengustrateegia koostamisega.

Selleks korraks kõik. Järgmine kord 07. mail.