Osalejad: Alar Mutli, Erti Suurtalu, Tanel Kuusemets, Andrus Tamm, Jane Schelejev, Jaanus Piirimees, Meelis Mägi.

Seekord me veebruaris korralist koosolekut ei pidanud. Seevastu kohtusime mitmeid kordi ja teemaks oli uue vallavanema otsingud. Tänaseks on protsess jõudnud lõpule. Veebruari volikogus valiti uueks vallavanemaks Meelis Mägi. Võime tunnistada, et saime selle protsessi vedamisega päris hästi hakkama. 22 kohalolnud volikogu liikmest hääletas Meelise poolt 20. Seega sai ta toetust ka opositsiooni ridadest. Edu ja meelekindlust Meelisele selles ametis.

Veel on oluline ära märkida, et veebruari volikogus võeti vastu ka 2019 aasta eelarve. Ka selles punktis olid koalitsioon ja opositsioon suuresti ühte meelt.

Viimasel koalitsiooni ümarlauas, kus põhiteemaks oli Meelise esitamine vallavanemaks, tuli palju jutuks ka praegused probleemkohad vallas. Leppisime kokku, et võtame need edaspidi käsile valdkondade kaupa. Alustame haridusest. Ennem koalitsiooni ümarlaua arutelu, käsitleme aga teemat valimisliidus. Jane oli hariduskomisjoni esimehena kirja pannud punktid, mis tema arvates täna kõige rohkem pitsitavad.

 • Alustuseks natuke positiivset. Läbirääkimised HTM-iga RTG tuleviku üle hakkavad jõudma lõpule. Lepingu lisas on kokkuleppimisel tingimused, kus see kool iseseisva organisatsioonina lõpetab tegevuse 2021 sügisest, aga aasta varem avatakse täiskasvanutele statsionaarne õppimisvõimalus Kehtna Kutsehariduskeskuses. Oleme soovinud lisaks Riigigümnaasiumile alternatiivset mittestatsionaarset õppimisvõimalust täiskasvanute ja Kehtna näol selle saame alates 2020 sügisest. 2020 sügisel vastuvõttu RTG-sse enam ei toimu, kuid õppetöö jätkub kevadeni. Õppeaastal 2020/21 töötavad Kehtna ja RTG paralleelselt. Edaspidi jääb siis täiskasvanutele 2 võimalust põhi- ja keskhariduse omandamiseks: Rapla Riigigümnaasiumis ja Kehtna Kutsehariduskeskuses.
 • Riigigümnaasiumi õppekvaliteet. Koolist on esimesi lahkumisi. Põhjuseks tunne, et õppekvaliteet ei võimalda jätkata peale gümnaasiumi lõpetamist õppimist mõnes kõrgkoolis. Nähtavasti on veel liiga vara anda hinnanguid. Õppemeetod on varasemast ikka üsna erinev. Tegemist võib olla ka sisseelamisraskustega.

Tundub, et probleem on ka täiskasvanute osa õppekorraldusega. Valida saab vaid, kas kohapealne õpe 5 päeva nädalas või siis e-õpe. Kui varem oli RTG-s on võimalus õppida koolis 2 päeval nädalas, mis sobib hästi tööl käivatele õppuritele, siis riigigümnaasiumis seda varianti praegu loodud ei ole. Teeme pöördumise RG hoolekogu poole palvega leida lahendus neile õppuritele, kes soovivad koolis käimist ja töötamist ühildada, aga kellele e-õppe vorm pole mingil põhjusel sobiv.

 • Õpetajate puudus. See pole vaid meie valla probleem, aga lahendamist vajab siiski. Millised on just meie võimalused tagamaks, et oleksime õpetajatele atraktiivne valik? Palk, töökoormuse vähendamine, erinevad kompensatsioonimehhanismid, bürokraatia vähendamine, võimalikud stipendiumid. Enamus neist on seotud ka eelarvega. Aga teema on tõsine. Peame tegema analüüsi ja võimalusel välja töötama mõne õpetajate motiveerimise-meelitamise paketi.
 • Haridusvaldkonna arengukontseptsiooni väljatöötamine. Tuleb üle vaadata olemasolevad hariduse arengukavad ja neid vajadusel täiendada. See on dokument, milles saab fikseerida hariduselu lähiaja muudatused. Näiteks Kaiu lasteaia ja kooli ühendamine. Samuti koolide-lasteaedade jätkamise otsustamise alused.
 • Meil on kaks suurt põhikooli. Tuleb tõdeda, et lapsevanematel on pigem soov panna oma järglane just Vesiroosi kooli. Juba praegu on seal rohkem klassikomplekte, kui Kesklinna koolis. Kas on võimalik lasta asjadel areneda omasoodu, arvestades vaid lapsevanemate soove? Millised probleemid toob endaga kaasa see, kui üks Rapla põhikoolidest on teisest tunduvalt suurem? Või tuleb meil seda protsessi reguleerida, et mõlemas suures põhikoolis oleks laste ja klassikomplektide arv võimalikult võrdne? Täna on küsimus teravalt tõusnud seoses Alu kooli lõpetanute suundumisega Raplasse 5-sse klassi. Siin on tegemist ka suhtelemis- probleemiga. Koolijuhti ja lapsevanemaid lihtsalt teavitati, et on üks valik, st valikut ei ole ja kõik. Kas kuskil arengudokumendis on võimalik ka ära näidata, millisel aastal millises koolis lisaklass avatakse?
 • Pääsupesa lasteaia sulgemine ja kolimine Kellukesse on juba otsustatud. Läbi hariduskomisjoni peame hoidma ennast kursis edasiste tegemistega. Oluline, et ükski laps, kes soovib kohta lasteaias, ei jääks sügisest ilma kohata lasteaias või lastehoius. Praeguse info kohaselt on vaja ca 25-30 lisakohta, mis lahendatakse lastehoiu kohtadega (Rapla lastele peab kindlasti olema koht Raplas) . Selleks tuleb välja kuulutada hange.
 • Hariduse allasutuste juhid on kohtumisele kutsunud volikogu- ja hariduskomisjoni esimehe. Mitmed murekohad on aja jooksul kuhjunud ja nendest soovitakse rääkida. Kuna teemad puudutavad moel või teisel kindlasti ka eelarvet, siis võtab sellest kohtumisest osa ka Andrus. Küllap sisust kuuleme edaspidi.
 • Arutlesime ka valla hoonetele lisaväärtuse andmise võimaluste teemal. Kaugtöö on viimasel ajal muutunud aktuaalsemaks. Millised on võimalused luua valla hoonetesse kaugtöö kohti?

Meelis tõi samuti välja mõned probleemkohad:

 • Sots osakonna sisepinged on kasvanud liiga suureks. Seal tuleb lähiajal leida mingisugune lahendus. Pole suudetud luua ühist arusaama, mida/kuidas teeme.
 • Abivallavanema Margo Hussar on esitanud lahkumispalve. Koalitsiooni ümarlauas tuleb tõstatada küsimus, kas otsime uue abivallavanema või pöördume tagasi varem kehtinud struktuuri juurde, kus valdkondi juhtisid nõunikud?
 • Majanduse abivallavanema kohale on kuulutatud välja avalik konkurss.
 • 14. märtsil on volikogu erakorraline istung, kus tuleb kinnitamisele vallavalitsus.

Selleks korraks kõik. Järgmine kord 02. aprillil.