RAPLA VALLAKODANIKE LIIT tuleb taas. Meie põhiolemuseks on avatus ja koostöö. Meil on tarkus arukate lahenduste loomiseks ja julgus otsustamiseks. Vastutame oma lubaduste ja püstitatud eesmärkide täitmise eest. Meile on tähtis:

 • valla 83 KÜLA, 5 ALEVIKU ja 1 LINNA INIMESED ja nende HEAOLU;
 • KOGUKONDADE käekäik ja koostöövaim;
 • KAITSTUS Covid-19 vastu;
 • LOODUSE liigirikkuse, väärtusliku PÕLLUMAA, METSADE KAITSE;
 • valla EESMÄRGIPÄRANE ARENG ja teenuste KVALITEET.

KOHALIK POLIITIKA sünnib kohapeal. Peame oluliseks:

 • et eelistatult sünnivad otsused AVATUD ARUTELUDE tulemusel;
 • kasvatada osalusdemokraatia osa otsustusprotsessides, suurendades KAASAVA EELARVE kaudu suunatavaid rahalisi vahendeid valla eelarves;
 • kohalikus poliitikas peab saama osaleda ka parteisse kuulumata, seetõttu pakub Rapla Vallakodanike Liit kohalikel valimistel alternatiivi parteilistele nimekirjadele.

HÄSTI JUHITUD VALD. Koostöö ja kaasamine hoiab kogukonna ühtsena. Usume, et:

 • Oluline on professionaalne juhtimine, ettevaatav ja range eelarvepoliitika, juhtimiskulude vähendamine, valla vara hoidmine ja kasvatamine ning erakonnatu ja avatud koostöö.
 • avatud valitsemismudeli rakendamine toob esile KANTIDE olulisuse, suurendab PAIKKONDLIKKU KINDLUSTUNNET ning loome- ja tegutsemisvabadust;
 • KOOSTÖÖ ja OSAPOOLTE KAASAMINE tagab selle, et inimeste VAJADUSI käsitletakse terviklikult, toimitakse ühtselt ja kiiresti;
 • valikud ja otsused tuginevad eelnevale ANALÜÜSILE ja mõjude hindamisele ning avalikke vahendeid kasutatakse eesmärgipäraselt ja otstarbekalt.

HEA RAPLA VALD

RAPLA VALLAKODANIKE LIIDU eesmärgiks on HEA RAPLA VALD. Siin on hea elada. Siin on hea töötada. Siin on hea kasvada ja areneda. Siin on hea peret luua ja lapsi ilmale tuua. Siin on hea vanaduspäevi veeta. See on MEIE RAPLA VALD JA SEE ON HEA VALD, sest on…

HARITUD

 • Kvaliteetne haridustee algab alusharidusest. Peame oluliseks vajalike tugispetsialistide ja toimivate tugisüsteemide olemasolu alates lasteaedadest ning vanemate teadlikkuse tõstmist LAPSE ARENGU toetamiseks.
 • Meie prioriteediks on haridusasutustes PÜSIVALT INNUSTAV TÖÖKULTUUR ning seal tegutsevate inimeste RAHULOLU. Rohkem tähelepanu nõuab kaasava hariduse põhimõtete rakendamine sh andekuse väärtustamine.
 • Elujõuline haridussüsteem sisaldab endas täiskasvanuharidust ja riigigümnaasiumi.
 • Meie eesmärk on panustada valla haridusasutuste kaasajastamisse.

NOORUSLIK

 • Arvestame planeerimisel ja arengute kavandamisel noorte vajaduste ja ootustega. Peame oluliseks suurendada noorte osalemisvõimalusi neid puudutavate otsuste kujundamisel.
 • Toetame noorte töökasvatust. Jätkame õpilasmaleva tegevust ja pakume valla allasutustes õppeprogrammile vastavaid praktikakohti.
 • Meie eesmärk on seista huvihariduse mitmekesistamise ja kättesaadavuse eest.

ETTEVÕTLIK JA HEAPAREMEHELIK

 • Soodustame ja toetame investeeringuid, elamuehitust, töökohtade loomist ning nn uusmajandusi sh RINGMAJANDUS, LOOMEMAJANDUS, HÕBEMAJANDUS jt.
 • Koostöö kasvava pealinna regiooniga tuleb kasuks ka meie valla arengule.
 • Aitame kaasa tööstusparkide ja ettevõtlusalade loomisele.
 • Toetame piirkondlikku väikeettevõtlust soodustavaid algatusi (hooviOTT, Kaubatee jt).
 • Meie eesmärk on arendada ettevõtlust, taristut, hoida korras teed ja tänavad, tagada ühendused, luua puhast ja turvalist elukeskkonda.

ETTEVÕTLIK JA HEAPAREMEHELIK

SPORTLIK

 • Harrastatavate spordialade rohkus on rikkus. Toetame erinevate spordiklubide initsiatiive.
 • Sport meistriliiga tasemel on oluline PR ja stiimul noortele, mis kestlikkuse tagamiseks vajab eraldi toetamist.
 • Toetame traditsiooniliste piirkondlike spordiürituste jätkumist.
 • Meie eesmärk on toetada spordirajatiste korrastamist väärtustada liikumisharrastuse kui elukvaliteedi parandaja levikut.

KULTUURNE

 • Meil olid, on ja jäävad töötama kodukantide raamatukogud, kohalikud kultuurikeskused, seltsimajad, muuseumid.
 • Toetame kogukondlikke ja rahvakultuuri sündmusi, nende algatajaid, eestvedajaid, loojaid.
 • Hoiame valla kultuuripärandit, ajalooväärtusega hooneid, rajatisi, parke jt. Ka OKTA keskus on osa valla kultuuripärandist.
 • Meie eesmärk on kohalikul initsiatiivil põhinev OMAKULTUURI areng.

KULTUURNE

KOGUKONDLIK

 • Jätkame väljakujunenud valla maineürituste korraldamise ja toetamisega.
 • Toetame kantide omanäolisuse säilimist kõiki toimivaid ja traditsioonilisi kohapealseid algatusi ja üritusi ning anname neile üheskoos hoogu juurde.
 • Toetame külaliikumist ja kooskäimise kultuuri.
 • Meie eesmärk on HEA RAPLA VALD KÕIGILE.

TERVE JA HOOLIV

 • Peame oluliseks ühildada võimalused ja vajadused parima tugivõrgustiku rajamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks.
 • Usume, et kogukond peab pöörama rohkem tähelepanu (märkama) nendele, kes selgelt ei saa ise hakkama.
 • EAKAD vallakodanikud on kaasatud igapäevaellu, toetame aktiivsete eakate ettevõtmisi ja ühingute tegevust.
 • Tagame sotsiaalteenuste olemasolu ja kättesaadavuse igas piirkonnas.
 • Meie eesmärk on luua parimad tingimused tervena elamiseks ja väärikalt vananemiseks.

TERVE JA HOOLIV

Teeme seda kõike ÜHESKOOS! Toeta meie kandidaate Rapla vallavolikogu uue koosseisu valimistel.