Oma tegemistes seame esikohale siinsed INIMESED. Meie jaoks on tähtis:

 • Töötada PIIRKONNA ARENGUKS, mitte vaid võimul püsimiseks;
 • Teada VALLAKODANIKE ootusi ja nendega oma tegemistes arvestada;
 • Tõsta juhtimise kvaliteeti. Eelistame kvaliteeti kvantiteedile – mitte rohkem, vaid paremini;

Kohalik poliitika sündigu kohapeal. Me peame oluliseks:

 • Seada esiplaanile KOGUKONDLIKUD huvid. Meile on vastuvõetamatu, et kohalik areng saab sõltuda vaid parteikontorite tahtest ja tagatoa kokkulepetest. Eelistatult sünnivad otsused AVATUD ARUTELUDE tulemusel ja siinsamas;
 • Suurendada osalusdemokraatia osa otsustusprotsessides, suurendades kaasava eelarve kaudu suunatavaid rahalisi vahendeid valla eelarves;
 • Kohalikus poliitikas peab saama osaleda ka parteisse kuulumata, seetõttu pakub Rapla Vallakodanike Liit kohalikel valimistel alternatiivi parteilistele nimekirjadele.

Käivitame arengumootorid. Töötame selle nimel, et:

 • Kaasata otsustusprotsessi KANTIDE AKTIIVSED INIMESED ja toimivad MTÜ-d;
 • Innustada VALLAKODANIKKU lisaks teenuste tarbimisele osalema ka otsustusprotsessides;
 • Ühinemisjärgsed ümberkorraldused toovad esile KANDIKESKUSTE olulisuse ja suureneb PAIKKONDLIK KINDLUSTUNNE.

RAPLA vald saab peagi ühiseks koduks ka JUURU, KAIU ja RAIKKÜLA kantide inimestele. Meie ühises vallas on olulised eluvaldkonnad:

HARIDUS kui kestliku arengu alus.

 • Kvaliteetne haridustee algab alusharidusest. Peame oluliseks vajalike tugispetsialistide olemasolu alates lasteaedadest ning vanemate teadlikkuse tõstmist lapse arengu toetamiseks;
 • Meie prioriteediks on haridusasutustes valitsev töö- ja suhtluskultuur ning seal tegutsevate inimeste heaolu;
 • Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla haridusasutused jätkavad tööd ka peale ühinemist. Kokkulepped koolivõrgu muudatusteks peavad saabuma koostöös kohalike kogukondadega;
 • Elujõuline haridussüsteem sisaldab endas ka integreeritud riigigümnaasiumi;
 • Kaasav haridus nõuab suuremat tähelepanu;
 • Lubame panustada ühinevate valdade haridusasutuste kaasajastamisse.

NOORED kui kestlikkuse tagajad

 • Arvestme planeerimisel ja arendamisel noorte vajaduste ja ootustega. Peame oluliseks suurendada noorte osalemisvõimalusi neid puudutavate otsuste kujundamisel;
 • Toetame noorte töökasvatust. Jätkub õpilasmaleva tegevus ja pakume valla allasutustes õppeprogrammile vastavaid praktikakohti;
 • Juuru, Kaiu, Raikküla ja Rapla kantide noortekeskused jätkavad oma tööd.

MAJANDUS kui elukeskkonna parendaja

 • Soodustame ja toetame investeeringuid, elamuehitust ning töökohtade loomist;
 • Tallinna rahvusvahelise konkurentsivõime kasv tuleb kasuks ka meie valla arengule;
 • Peame oluliseks professionaalset juhtimist, ranget eelarvepoliitikat, juhtimiskulude vähendamist, erakonnatut ja avatud koostööd;
 • Lubame hoida ja arendada meie taristut ja elukeskkonda.

MAJANDUS kui elukeskkonna parendaja

SPORT kui tervise pant

 • Harrastatavate spordialade rohkus on rikkus. Toetame erinevate spordiklubide initsiatiivi nii Juuru, Kaiu, Raikküla kui ka Rapla kantides;
 • Sport meistriliiga tasemel on oluline PR. Peame vajalikuks esindusvõistkonna statuuti ja toetamist;
 • Toetame traditsiooniliste piirkondlike spordiürituste jätkumist;
 • Lubame kohalike inimeste eestvedamisel hooldada kantide spordiplatse ja –saale.

KULTUUR kui kõrg ja kohakultuuri ühendus

 • Kultuur algab meist enestest;
 • Meil olid on ja jäävad kestma kodukantide raamatukogud, kohalikud kultuurikeskused, seltsimajad, muuseumid;
 • Toetame kogukondlikke rahvakultuuri sündmusi, nende algatajaid ja eestvedajaid;
 • Lubame, et renoveerime Rapla Kultuurikeskuse planeeritud mahus.

KULTUUR kui kõrg ja kohakultuuri ühendus

KÜLAELU kui kodukandi näo hoidmine.

 • Soodustame kandikeskuste otsesuhtlemist;
 • Lubame toetada külaliikumist ja kooskäimise kultuuri.

SOTSIAAL-

HOOLEKANNE kui hoolimine

 • Peame oluliseks ühildada võimalused ja vajadused parima tugivõrgustiku rajamiseks ning sotsiaalse turvalisuse tagamiseks kõikides ühinevates, Juuru, Kaiu, Raikküla, ja Rapla, valdades;
 • Mitmekesisus on rikkus. Ka abivajajad vajavad valikuvabadust;
 • Vananeme väärikalt! Me loome endile tulevikku just sellisena, nagu seda ise näha tahame. Rajame Raplasse uue Hooldekeskuse koos päevakeskusega.

SOTSIAAL-

HOOLEKANNE kui hoolimine