Osalejad: Alar Mutli, Andrus Tamm, Jane Schelejev, Meelis Mägi, Urve Uusberg, Ülo Peets, Erti Suurtalu, Kaisa Kuusemets, Jaanus Piirimees, Age Rebel, Anne-Ly Pedaja.

Seekordsed teemaarendused olid järgmised:

Grossi pood Raplasse. Selle keti toidupoodi meil veel pole. Nüüd on ka Grossi pood tulemas. Paraku soovitud koht kaupluse ehitamiseks, Okta keskuse kõrval, on tekitanud vastakaid arvamusi. Vastu on sellele kõrvalasuva kortermajade elanikud, kes on teinud vallavalitsusele ka sellekohase kirjaliku pöördumise. Kindlasti on palju ka neid, kes oodanud pikalt Grossi poe avamist Raplas, sest hinnatase on seal üldiselt soodsaim. Usutavasti poe enda avamise vastu kellelgi vastuväiteid pole. Probleeme tekitab aga valitud koht. Senini on seal korralik haljasala koos kasvavate puudega. Samas üldplaneeringuga vastuolu ei teki, sest tegemist on 40% ulatuses ärimaaga. Kindlasti luuakse piirkonda ka mõned töökohad, mis meile alati vajalikud. Arutelus tekkisid meil küsimused: millist lisaväärtust Grossi poe tulek Raplasse annab? Kas Okta keskus tervikuna võidab või kaotab sellest, kui sinna kõrvale kerkib kaubanduspind? Kuna tegemist on üldplaneeringut järgiva detailplaneeringuga, siis kõik protsessid läbivad vaid vallavalitsuse otsustusringid ja volikokku ei jõua. Küll on aga vajalik asjade käiguga hoida kursis majanduskomisjoni. Detailplaneeringuga on vajalik lahendada liiklusprobleemid. Metsapargi tänav on väga kitsas ja suuremat liikluskoormust ei kannata. Samuti tuleb leida kauplusehoonele sobiv arhitektuuriline lahendus ja vajadusel korraldada konkurss. Need probleemkohad on vallavalitsuse poolt arendajale edastatud. Üldiselt võib eeldada, et see pood sinna lõpuks ikkagi kerkib. Nõudmisi võib ja peabki esitama, aga selge on ka see, et need ei saa olla väga ebamõistlikud.

Haigla maa. Haigla juht saatis vallavalitsusele kirja, kus nõustuti maa tagastamisega vaid juhul, kui vald võtab omale kohustuseks koos hooldekeskusega rajada ka haiglale vajalikud majandusruumid (ca 150 kuni 200 m2). Selle maksumus oleks ca 200 000 €. Vallavalitsus oma vastuses seatud tingimustega ei nõustunud ja eeldas, et haigla siiski peab kinni kokkuleppest, mis sõlmitud PERH ja ROL vahel 2015 aastal. Nimetatud kokkuleppel on küll osapoolte allkirjad, aga kuna see pole sõlmitud notariaalselt, siis juriidilist jõudu sellel kokkuleppel poolte jaoks ei ole. Samuti andis vallavalitsus teada, et oleme asunud kaaluma hooldekeskuse ehitamiseks alternatiivseid variante. Selle peale reageeris haigla nõukogu ja 16 septembriks on kokku lepitud kohtumine, kus haiglat esindavad juht ja nõukogu esimees. Kohtumisel püütakse leida lahendus maa küsimusele. Meil pole võimalik sellega väga pikalt viivitada. Hooldekeskus sai toetuse energiatõhususe programmist, samuti on eelarves ette nähtud raha uue lifti ehitamiseks. Ehituslikult on mõttekas need tööd teha koos. Aga projekteerimisega alustamiseks peame esmalt teadma, kuhu tuleb hooldekeskus. Tänaseks on rajatava hooldekeskuse funktsioonid ja teenuste mahud üldjoontes paigas. Valla arhitekt peab leidma vastuse küsimusele, kas Kuusiku tee 5 ja 7 ühendamisel on ehituslikult võimalik sinna kokkulepitud sisu mahutamiseks kest ehitada. Loodame selle vastuse saada septembri lõpuks. Eesmärk on endine, langetada otsus uue hooldekeskuse asukoha suhtes sellel sügisel.

Uue struktuuri alusel loodud ametikohtade täitmiseks korraldatud konkursid on toimunud ja toimumas. Sotsiaaltöö spetsialisti kohale laekus päris mitmeid avaldusi. Samas lastekaitsespetsialisti kohale kvalifitseerus ainult 1 kandidaat kelle sobivuse suhtes mitmeid küsimusi tekkis. Ehitusvaldkonna peaspetsialist on samuti leitud, asub tööle 21 oktoobrist. Sotsiaaltöö- ning hariduse- ja kultuuripeaspetsialisti leidmiseks korraldatud konkursid on lõpusirgel. Ehk siis tasapisi kohad täituvad. Samas pole välistatud ka vajadusel korduvate konkursside korraldamine. Uue direktori sai endale ka Kabala Lasteaed-Põhikool. Enamusel juhtudel on kandideerijate soovitud töötasu natuke suurem, kui meie kehtestatud palgavahemik. Seega on vajalik need piirmäärad üle vaadata. Samas peame järgima eelarvestrateegias ettenähtud palgavahendite tõusu piiri. Suuremad vahemikud annavad valdkonnajuhtidele otsustusõiguse. Kõikidel sarnast tööd tegevate inimeste palk ei pea olema ühesugune. Inimesed on erinevad ka oma võimete poolest.

Kabala L-P hoolekogu on saatnud vallavalitsuse ja volikogu liikmetele kirja, milles palub välja vahetada kooli hoolekogu vallapoolne esindaja. Kirjale on alla kirjutanud üle poole hoolekogu liikmetest, aga mitte kõik. Tegemist on vägagi delikaatse küsimusega. Suuresti on sealseks probleemiks inimeste omavaheline vastuolu. Valla esindaja kooli hoolekogusse kinnitab volikogu hariduskomisjoni ettepanekul. Praegusele esindajale hariduskomisjonil otseseid etteheiteid ei ole. Seega põhjus tagasikutsumiseks justkui puudub. Hoolekogu koosseis peale koolitöö algust mingis osas muutub. Kui uus koosseis on kinnitatud, tuleb korraldada väike lepitava iseloomuga ümarlaud, kus õnnestub ehk probleemid omavahel selgeks rääkida.

Riigimaja läheb taas kapitaalremonti. Seal asub meie perekonnaseisuametnik. Tema uued tööruumid saavad peagi asuma meie kultuurikeskuses.

Teenuste disain on märksõna, mis meie eelmisel koosolekul teemaks tõusis. Peaksime seda mõistet ja edasisi tegevusi enda jaoks rohkem avama. Ehk saame seda Ülo abiga järgmisel koosolekul teha. Sisu näitlikustamisena võiksime disainida mõne valdkonna teenused. Näiteks raamatupidamine. Võtame päevakorda.

Selleks korraks kõik. Järgmine koosolek saab toimuma 01 oktoobril.